Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Eectrònic, s’informa de les dades següents: l’empresa titular del domini web és IRISH SUMMER, amb domicili al Passeig Maragall 7-9, 4t 2a de Barcelona, amb NIF 52609195F

Tindrà la condició d’USUARI qui accedeixi i utilitzi el portal d’IRISH SUMMER. L’usuari accepta, així, l’accés, l’ús i les condicions generals d’ús aquí explicades, independentment de les condicions generals de contractació que siguin de compliment obligatori.

www.irishsummer.net proporciona l’accés a moltes informacions, serveis, programes o dades que pertanyen a IRISH SUMMER. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix IRISH SUMMER, i a no fer-los servir per fer activitats il-lícites o il·legals.

IRISH SUMMER es reserva el dret de retirar comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones de qualsevol manera. En cap cas, IRISH SUMMER serà responsable de le opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats i qualsevol altra eina de participació de la qual IRISH SUMMER disposi o que pugui posar en funcionament.

IRISH SUMMER compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre i tota la resta de normativa vigent en cada moment. Les dades personals que ens facilitin les persones interessades a demanar informació sobre els programes IRISH SUMMER en cap cas es cediran a tercers, exceptuant aquells casos en què, per a la gestió del tractament, sigui necessari fer-ho. IRISH SUMMER farà saber a l’usuari que li sol·liciti serveis l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, i la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

IRISH SUMMER és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web i dels textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny de la pàgina. Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’IRISH SUMMER.

IRISH SUMMER no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar errades o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o altres tipus d’elements lesius, tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

IRISH SUMMER es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes al seu portal, tant pel que fa als continguts com als serveis.

En cas que apareguessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, IRISH SUMMER no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i el seus continguts, per tant en cap cas assumirà cap responsabilitat pels continguts ni en garantirà la disponibilitat.

IRISH SUMMER es reserva el dret a denegar o a retirar l’accés i els serveis oferits, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús. A més, perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions i la utilització indeguda de la seva web, exercint les accions civils i penals que li corresponguin per dret.

IRISH SUMMER pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí establertes. Si així ho fes, aquestes modificacions es publicarien.

La relació entre IRISH SUMMER i l’usuari es regirà per la normativa espanyola i catalana vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals que corresponguin.